Splošni pogoji poslovanja

1. Splošni del

1.1. Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih opravlja podjetje PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s.p. s sedežem v Šentlambertu 22, SI-1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju »Avtor«), oziroma pri vseh pravnih odnosih med Avtorjem in Naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, jih daje ali predlaga Naročnik, razen v primerih, kadar Avtor v pisni obliki izrecno privoli v uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

1.2. V primeru naročila prek e-pošte ali telefona se šteje, da je Naročnik prebral te pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

1.3. Za izdelavo informativne ponudbe nam mora Naročnik dostaviti čim več podatkov, kot so: besedilo za prevod, potrebna lektura, rok izdelave, ostale podrobnosti po želji. Samo povpraševanje oziroma naša informativna ponudba ne štejeta za potrjeno naročilo, saj je bistveni pogoj za veljavnost naročila potrditev naročila prek naročilnice (za uradno naročilo se upošteva naročilo prek e-pošte oziroma naročilnica, poslana po faksu in pošti; originalna naročilnica oziroma pravilna oblika naročilnice) ali plačilo storitve v roku in pod pogoji, ki so navedeni v ponudbi (po navadi v obliki predračuna). V primeru, da storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilnica ni poslana, se šteje, da ni bila nikoli naročena. Seveda bomo tudi v takšnem primeru Vaše naročilo vodili kot evidenčno naročilo. V takšnem primeru, ne glede na prejšnji dogodek, boste dobili želeno storitev, vendar pod novimi pogoji.

1.4. Obračunavanje števila znakov temelji na številu znakov izvirnika – torej na besedilu, za katerega želite prevod in/ali lekturo.

2. Obveznosti Avtorja in Naročnika

2.1. Avtor se zavezuje, da bo vse naročene posle opravil kakovostno oziroma po najboljših močeh, znanju in sposobnostih ter v dogovorjenem roku. V primeru nezmožnosti izpolnjevanja rokov je Avtor dolžan o tem predhodno obvestiti Naročnika.

2.2. Avtor ne daje jamstva za točnost podatkov na spletni strani www.prevajanje-za-vas.si, ki so informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene neposredne ali posredne odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak v opravljenih prevodih oziroma pri kateri koli drugi opravljeni storitvi.

2.3. Prevodi se naročnikom dostavljajo v enem izvodu, prek elektronske pošte, na zgoščenki ali kot izpisan dokument. Če ni dogovorjeno drugače, Avtor prevedeno gradivo dostavi prek elektronske pošte.

2.4. Avtor jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti Naročnika v dostavljenih izvirnikih, pri ustnih in pisnih prevodih ter jih pod nikakršnimi pogoji nima pravice dajati na voljo tretjim osebam.

2.5. Naročnik se zavezuje, da bo, če bo Avtor to zahteval, imenoval kontaktno osebo, na katero se bo lahko Avtor obrnil v primeru nejasnosti glede terminologije oziroma bo v skladu z zmožnostmi Avtorju dala na voljo dodatno literaturo v slovenskem jeziku, v katerega se tekst prevaja. V nasprotnem primeru bo Avtor uporabil literaturo, ki mu je dostopna.

2.6. Avtor pri vseh prevodih, ki gredo v tisk, priporoča jezikovno lekturo. Za pritožbe na nelektorirane tekste, ki so že objavljeni v tisku ali v sredstvih javnega obveščanja, Avtor ne more prevzeti odgovornosti. Jezikovna lektura se lahko dodatno naroči pri Avtorju.

2.7. Če Naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima Avtor pravico navesti ime Naročnika v svojih referencah. Avtor vse pridobljene podatke o Naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če Naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

2.8. Po opravljeni storitvi je Naročnik dolžan dostavljen prevod pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. V primeru večjega števila prevedenih strani (več kot 100 prevedenih prevajalskih strani) ima Naročnik pravico do podaljšanega roka za pritožbe, vendar največ do 30 dni od dneva, ko je bila storitev opravljena. V primeru, da Naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. Za kakovost prevoda, ki ga opravimo na izrecno željo stranke v neprimerno kratkem roku, ne jamčimo.

2.9. Vsi navedeni in dogovorjeni datumi ter ure za dostavo prevodov oziroma vsi datumi in ure za roke dokončanja prevodov ali drugih storitev so zgolj okvirni. Zaradi kakršne koli zamude pri dostavi prevoda stranka ne more zavrniti dostave prevoda ali izvedbe storitve in preklicati pogodbe. Avtor v primeru nepredvidenih okoliščin ni odgovoren za posledice kakršne koli zamude v dostavi prevoda ali izvedbi storitve.

2.10. Naročnik je dolžan besedilo, ki se bo prevajalo, poslati v formatu, v katerem je urejanje možno. Če urejanje tega formata ni možno, potem za izgubo izvorne oblike po prevodu Avtor ne odgovarja.

3. Predračun in sklenitev pogodbe

3.1. Ocena stroškov in cena, ki jo je dal Avtor, slednjega ne zavezujeta. Avtor si pridržuje pravico do spremembe cene ali pogojev dostave, če pred posredovanjem ponudbe nima vpogleda v celoten tekst, ki ga je potrebno prevesti.

3.2. Rok prevoda se določi ob prejemu besedila. V čas prevajanja niso vključeni dnevi ob koncu tedna in prazniki, dan naročila in dan dostave.

3.2. Če Naročnik pisno ali ustno sprejme ponudbo Avtorja, ali pisno potrdilo Avtorja o sprejetju naročila s strani Naročnika v primeru, da Avtor ni dal ponudbe, to pomeni sklenitev pogodbe.

3.3. Avtor lahko kot Naročnika obravnava katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in za račun tretje strani, katere ime in naslov bo posredovala Avtorju ob izvedbi naročila ter izkazala dokazilo o soglasju tretje strani.

3.4. Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri Avtorju slednjega zavezujejo samo v primeru, kadar pisno potrdi takšne dogovore.

3.5. V primeru dvoma v plačilno sposobnost Naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih Naročnikov ter v drugih primerih, ko Avtor meni, da je to potrebno, ima Avtor pravico od Naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej.

4. Cene storitev in posebni popusti

4.1. Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom Avtorja na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z Naročnikom.

4.2. Cene, navedene v ceniku prevajanja, so brez vštetega DDV-ja in veljajo izključno ter samo za prevode. Vse dodatne storitve, kot so obdelava teksta, lektura in podobno, se zaračunavajo posebej v skladu z odločitvijo Avtorja.

4.3. Najmanjša obračunska enota pisnega teksta je 1 standardna prevajalska stran. Ena standardna prevajalska stran ima 1.500 računalniško obračunanih znakov brez presledkov.

4.4. Stalnim poslovnim partnerjem se lahko, v skladu s posebno pogodbo o opravljanju storitev, odobri stalni popust.

4.5. Za večje količine teksta se lahko odobrijo dodatni popusti.

5. Plačilo

5.1. Naročnik je zavezan v petnajstih (15) dneh vplačati dogovorjeni znesek za opravljene storitve. Plačilo se izvede izključno na Avtorjev poslovni račun. V primeru zamud pri plačilu bo Avtor obračunal zakonite zamudne obresti.

5.2. Naročnik sme prevedeni tekst uporabljati šele po tem, ko je bil zanj v celoti poravnan račun, ki ga je izstavil Avtor. Dokler račun ni v celoti poravnan, so prevod in vse avtorske pravice prevedenega teksta last Avtorja. Po plačilu računa vse avtorske pravice pripadajo naročniku.

5.3. Če želi Naročnik pred dogovorjenim rokom odpovedati že naročeno storitev, lahko to naredi izključno s pisnim obvestilom. V tem primeru je Naročnik dolžan Avtorju poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi njegove odpovedi.

5.4. Pravnim osebam se račun izstavi po opravljeni storitvi. V primeru velikih naročil (to oceni Avtor) se dinamika plačila dogovori posebej.

5.5. V primeru, da Naročnik ni poravnal svojega dolga tudi po tem, ko je že dobil opomin, lahko Avtor uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga (sodni postopek, angažiranje tretjih strani itd.).

5.6. Minimalno naročilo za en jezik je ena (1) prevajalska stran.

5.7. 10-odstotni pribitek zaračunavamo za gradivo, ki ni v elektronski obliki.

6. Končne določbe

6.1. Za reševanje morebitnih sporov med strankama je pristojno Okrajno sodišče v Trbovljah.

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj, s .p ., Angleščina, Nemščina, prevajanje, prevodi, kakovostni prevodi, hitro prevajanje, specializirani prevodi, Cerknica 004

HITRO, KAKOVOSTNO IN PO PRIJAZNI CENI.

Lektoriranje izkušenega lektorja z občutkom za jezik.

PREVAJANJE ZA VAS, Boštjan Grošelj s.p.

Iščete ugodne in strokovne prevajalske storitve?

Kontaktirajte nas!